top of page

Etiketa nás spojuje

Všichni jistě víme, co v sobě pojem etiketa skrývá. O to více, když se setkáváme v kurzu, kde jsme ochotní se zásadám etikety věnovat podrobně. Mnohé však napadne, zda je etiketa slučitelná s každodenním životem. Je průvodcem našich všedních dní? Nebo patří do vykonstruovaného světa společenských událostí, které mnohdy mají s přirozeností pramálo společného? Pokusme se společně najít odpověď.


Etiketa není souborem pravidel o dobrém chovaní, která člověka sevřou do svěrací kazajky a nutí jej chovat se strojeně. Etiketa, ač představuje pravidla společenského chováni, je především výrazem našeho nitra. Pramení z naší úcty k sobě samým a k respektu a ohleduplnosti lidem kolem nás. Čím více respektujeme své okolí, tím lépe se s pravidly etikety vyrovnáváme, a tím snáze jsme schopni si uvědomovat, jak jsme vnímáni a jak etiketu inspiruje a provádí selský rozum.


Život však přináší mnoha situací, kde respekt a úcta k druhým je alfou a omegou našeho chování a kde správné vystupování se stane kouzlem našeho úspěchu. Zde se otevírá velký prostor pro roli etikety v širším slova smyslu — její silné promítání do úspěchu státní služby či firemní kultury. Ti, kdo takto chápou etiketu, budou snadno a přirozeně dodržovat pravidla diplomatického a business protokolu, jakkoliv se mohou zdát povrchní i složitá. Je třeba mít na mysli, že přesně danými postupy chování vyjadřujeme úctu nejen u nás doma, ale i k příslušníkům jiných národů, na které v našem globální světě navazujeme.


Etiketa je způsob myšlení a výchovy, jejíž základ je v etice a jejichž přirozený domov je rodina. Ta musí jako první vštípit dítěti principy slušnosti a ohleduplnosti. A v tomto smyslu etiketa je etika v praxi — vyšší princip se stává samozřejmostí.


Naše dnešní setkání si klade za cíl seznámit Vás s pravidly společenského styku tak, abyste zvládali různorodé společenské události s pocitem, že za Vámi zůstává ten nejlepší přirozený dojem.

“Společenské způsoby nejsou

strojené i umělé. Pochází ze srdce,

ohleduplnosti a respektu k ostatním.“

Eliška Hašková Coolidge


Comments


bottom of page